Archives ธันวาคม 2015

นิติฯ มข.จัดสัมนาเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำ มคอ.3 และ 5 ตามกรอบ TQF “

DSC_0001    DSC_0003    DSC_0004

 

DSC_0005    DSC_0006    DSC_0007

 

DSC_0009    DSC_0012    DSC_0018

 

 

          วันที่ 28 ธันวาคม 2558 ณ ห้องประชุม สำนักงานคณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำ มคอ. 3 และ มคอ.5 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการประกันคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2559” เพื่อให้บุคลากรที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย ได้รับความรู้และเกิดความเข้าใจเรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ได้ทราบและสามารถจัดทำ มคอ.3 และ มคอ.5 ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดให้สถาบันอุดมศึกษาต้องดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตร ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาจะต้องจัดทำรายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2) รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4) รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา (มคอ.5) รายงานผลการดำเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.6) และรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) ให้ชัดเจน โดยครอบคลุมหัวข้อต่าง ๆ ในรูปแบบใหม่ตามที่คณะกรรมการอุดมศึกษากำหนด และด้วยหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ เป็นหลักสูตรนิติศาสตร์มิติใหม่ที่มีนิติเอกลักษณ์ คือ มุ่งสร้างองค์ความรู้ด้านนิติศาสตร์โดยเน้นบูรณาการความรู้เข้ากับศาสตร์แขนงอื่นที่มีความสัมพันธ์กัน เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสมบูรณ์พร้อมทั้งคุณวุฒิและสามารถตระหนักถึงความสามารถของการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีจริยธรรมแห่งวิชาชีพพื้นฐาน ตลอดจนเคารพแลสำนึกในสิทธิมนุษยชนเป็นหลักใหญ่

       ดังนั้น จากความสำคัญดังกล่าวข้างต้น คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงได้ตระหนักถึงความจำเป็นที่จะต้องมีการชี้แจงข้อมูลและรายละเอียดของรายวิชาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดการเรียนการสอน ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร เป็นข้อมูลในการรับรองหลักสูตรจากผู้ประเมินภายนอก การจัดทำรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) และรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา (มคอ.5) จึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่บุคลากรสายวิชาการ (คณาจารย์) และบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกคนควรรับทราบและทำความเข้าใจให้ถ่องแท้ งานส่งเสริมวิชาการและวิจัยจึงได้ดำเนินการจัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำ มคอ.3 และ มคอ.5 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ” ขึ้นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายต่อไป

ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์คณะนิติศาสตร์

 

ร่วมชื่นชมยินดีนักศึกษานิติฯมข. ในการแข่งขัน “นครสวรรค์เกมส์” กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 44

 

 

3636045980988         3635995318181

 

3635995106619

 

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับ นางสาว ศิริลักษณ์ วาระเพียง นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ชันปีที่ 4 ในการแข่งขัน “นครสวรรคเ์กมส์” กีฬาแห่งชาติครั้งที่ 44 โดยแข่งขันประเภทจักรยานซึ่งเป็นตัวแทนจากจังหวัดนครพนม นางสาวศิริลักษณ์สามารถคว้ามาได้ 1 เหรียญเงินและ 1 เหรียญทองแดง ได้แก่

  • ประเภทถนน อินไลน์เรส – หญิง (84 กม.) เวลา 02:23:57.90 ชม.
  • ประเภทครอสคันทรีบุคคลหญิง ใช้เวลาการแข่งขัน 01:24:30.00 ชม.

 

 

ภาพ : งานพัฒนานักศึกษา

ข่าว : งานประชาสัมพันธ์คณะนิติศาสตร์

 

 

การโอนหน่วยกิจกรรม ประจำปี 2558

นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ที่ย้ายคณะ หรือสอบเข้าใหม่ สามารถติดต่อขอเทียบโอนหน่วยกิจกรรมได้ภายในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2558 นับจากวันที่เข้าศึกษา “หากพ้นกำหนดถือว่าไม่ประสงค์โอนหน่วยกิจกรรม” โดยสามารถติดต่อได้ที่งานระเบียนกิจกรรม กองกิจการนักศึกษา โทร 0 4320 2356 หรือ E-mail : ilpkku@gmail.com

12388136_918818861486588_1398915591_n

บัณฑิตคณะนิติศาสตร์ มข. เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2558

DSC_0055    DSC_0060    DSC_0073

 

DSC_0079    DSC_0083    DSC_0153

 

DSC_0155    DSC_0161    DSC_0170

 

DSC_0175    DSC_0184    DSC_0185

 

DSC_0208    DSC_0230    DSC_0256

 

DSC_0257    DSC_0268    DSC_0275

 

 

วันที่ 14 ธันวาคม 2558 บัณฑิตคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2558

  • 08.30 – 09.00 น. บัณฑิตเริ่มลงทะเบียนและรายงานตัว ครั้งที่ 4 ณ ห้องทองใบ ทองเปาด์
  • 09.00 – 10.00 น. บัณฑิตเข้ารับการตรวจร่างกาย ณ ห้องทองใบ ทองเปาด์
  • 10.00 – 11.00 น.  บัณฑิตพร้อมกัน (ตั้งแถว 8 ตามลำดับ) ณ ลานพิมลธรรม และเดินไปตั้งแถวบริเวณถนนสีฐาน โดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติบดี ใยพูล                                         คณบดีคณะนิติศาสตร์ เดินนำขบวนบัณฑิตพร้อมคณาจารย์ประจำคณะนิติศาตร์
  • 11.00 – 11.30 น.   บัณฑิตตั้งแถวบริเวณถนนสีฐาน หน้าศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก
  • 11.30 – 12.00 น.  บัณฑิตเดินแถวเข้าศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก
  • 12.00 – 12.20 น. บัณฑิตนั่งประจำทีนั่ง ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก
  • 12.20 – 15.30 น. พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2558

หลังจากผู้สำเร็จการศึกษารับพระราชทานปริญญาบัตรแล้ว สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทานพระราโชวาทแก่เหล่าบัณฑิต และให้โอกาสแก่เหล่าคณาจารย์ นักศึกษา และ ประชาชนเข้าเฝ้าถวาย

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2557 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น วันจันทร์ ที่ 14 ธันวาคม 2558  ความว่า
         “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม  ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยขอนแก่นประจำปีนี้ ขอแสดงความชืนชมกับผู้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ

​          บัณฑิตได้ชื่อว่าเป็นผู้เปี่ยมด้วยวิชาความรู้  ย่อมเป็นที่คาดหวังของคนในสังคม. ว่าจะนำความรู้ที่มีอยู่ไปปรับใช้ในการทำงาน  เพื่อสร้างสรรค์ประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมและชาติบ้านเมือง.  แต่การที่บุคคลจะประกอบกิจการงานให้บังเกิดประสิทธิผลได้อย่างแท้จริงนั้น จะใช้เพียงความรู้อย่างเดียวมิได้  ยังต้องอาศัยสติความระลึกรู้เป็นเครื่องกำกับควบคุมความคิดและการกระทำของตนด้วย.  หากบุคคลปฏิบัติงานโดยมีสติรู้เท่าทันความคิดและการกระทำของตนอยู่ตลอดเวลา หมั่นพิจารณาถึงความเหมาะควรในการกระทำสิ่งต่างๆ  รวมทั้งใคร่ครวญถึงผลที่จะเกิดต่อตามมาอย่างรอบคอบและรอบด้าน  ก็จะสามารถนำความรู้ไปใช้ได้เหมาะสมและถูกต้อง  อันจะส่งผลให้กิจการงานที่ทำนั้นสำเร็จผลเป็นประโยชน์ได้แท้จริง.  ตรงกันข้าม  หากบุคคลประกอบกิจการงานโดยไม่มีสติเป็นเครื่องกำกับ  ก็อาจจะก่อให้เกิดผลเสียหายแก่ตนเอง  แก่งานที่ทำและแก่ส่วนรวมได้.  บัณฑิตทุกคนจึงต้องหมั่นฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้มีสติรู้ตัวอยู่เสมอ  จะได้สามารถปฏิบัติงานให้บรรลุผลที่พึงประสงค์  เป็นประโยชน์เป็นความเจริญทั้งแก่ตนเอง และแก่ประเทศชาติของเราสืบไป

​          ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ขออวยพรให้บัณฑิตใหม่ทุกคน และผู้มาร่วมประชุมในพิธีนี้ทุกท่าน  มีความสำเร็จสมหวังในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ.”

 

ภาพ / ข่าว : งานประชาสัมพันธ์คณะนิติศาสตร์

นิทรรศการน้อมส่งเสด็จสู่พระนิพพาน สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก “พระผู้ประทานพุทธพจน์ประจำคณะนิติศาสตร์”

DSC_0680    DSC_0734    DSC_0747

 

DSC_0816    DSC_0817    DSC_0819

 

S__5218309    S__5218310    DSC_0840

 

3570337916869    S__5218315    S__5218316

 

S__5218317    DSC_0918    DSC_0885

 

DSC_0934

 

 

         วันที่ 7 ธ.ค.  58 เวลา 09.00 น. คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเปิดนิทรรศการน้อมส่งเสด็จสู่พระนิพพาน สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก “พระผู้ประทานพุทธพจน์ประจำคณะนิติศาสตร์” โดยท่านอาจารย์ประเสริฐ เขียนนิลศิริ ประธานฝ่ายฆราวาส พระธรรมวิสุทธาจารย์ (คูณ ขนฺติโก) เจ้าอาวาสวัดหนองแวงพระอารามหลวง ประธานฝ่ายสงฆ์ การจัดกิจกรรมนิทรรศการนี้ก็เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความสำนึกในพระเมตตาที่ทรงประทานพุทธพจน์ประจำคณะนิติศาสตร์ เพื่ออาลัยน้อมส่งเสด็จสู่พระนิพพานและความเป็นสิริมงคลกับบุคลากร นักศึกษาและผู้มาร่วมงาน ซึ่งนิทรรศการดังกล่าวจะมีตั้งแต่วันที่ 7 – 21 ธ.ค.58 เพื่อรองรับประชาชนที่จะเข้าสักการะเส้นพระเกศาและผงพุทธคุณมวลสาร -สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยขอนแก่นในวันที่ 14 ธ.ค. 58 ที่จะถึงนี้ด้วย

         ด้วยสำนึกในพระเมตตาคณะนิติศาสตร์ จึงได้จัดนิทรรศการเพื่อน้อมส่งเสด็จสู่พระนิพพาน สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก “พระผู้ประทานพุทธพจน์ประจำคณะนิติศาสตร์” ที่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

ภาพ / ข่าว : งานประชาสัมพันธ์คณะนิติศาสตร์

 

 

 

 

ร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนของนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปี 2558

วันศุกร์ ที่ 4 ธันวาคม 2558 เวลา 13.30 น. คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดยผศ.วนิดา แสงสารพันธ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย และอาจารย์สิรยา พั่ววงศ์แพทย์ เล็กประเสริฐ รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ เข้าร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามของนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2558 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
   
    
    
 

Bike for Dad ปั่นเพื่อพ่อ

วันพุธที่ 2 ธันวาคม 2558 เวลา 06.00 น. คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมกิจกรรม KKU Bike for Dad นำโดยอาจารย์ยศ  นาคะเกศ รองคณบดีฝ่ายการจัดการศึกษาพิเศษ อาจารย์สิรยา  พั่ววงศ์แพทย์ เล็กประเสริฐ รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ และอาจารย์กัญญารัตน์  โคตรภูเขียว ซึ่งขบวนจักรยานกิจรรมครั้งนี้รองศาสตราจารย์ ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ ประธานในพิธีปั่นนำขบวน โดยเริ่มต้นจากลานอเนกประสงค์ อาคารสิริคุณากร ปั่นไปตามเส้นทางต้นสักสายรหัส คณะเกษตรศาสตร์ เลี้ยวซ้ายผ่านด้านหลังผ่านอุทยานการเกษตร ตรงไปคุ้มสีฐาน และกราบไหว้สักการะขอพรหลวงพ่อพระศรี 50 ปี มข. ณ อาคารพุทธศิลป์ สำนักวัฒธรรม จากนั้นปั่นเพื่อประชาสัมพันเชิญชวนบุคลากรมหาวิทยาลัยร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพรในช่วงเย็น ไปจนถึงอาคารสิริคุณากร สำนักอธิการบดี

_MG_8623 _MG_8624 _MG_8628

_MG_8634

_MG_8635 _MG_8643 _MG_8650 _MG_8659 _MG_8660 _MG_8675 _MG_8681 _MG_8691 _MG_8692

ข่าว : พชร

ภาพข่าว : อนุชิต