ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
(โดยวิธีสอบตรง) ประจำปีการศึกษา 2560

>> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
ประเภทที่ 1 ภาคปกติ (ฉบับที่ 1300/2560)

4<| | | | | | | | |    | | | | | | | | |3>> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
ประเภทที่ 2 ภาคปกติ โครงการพัฒนาศักยภาพบัณฑิต
กับองค์กรเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ (ฉบับที่ 1301/2560)

4<| | | | | | | | |    | | | | | | | | |3
 

>> ดาวน์โหลดแบบฟอร์มตรวจร่างกาย

4< | | | | | | | | |   | | | | | | | | | 3

เอกสารหลักฐานรายงานตัวสอบสัมภาษณ์

1. รูปถ่าย จำนวน 2 รูป
2. สำเนา บัตรประจำตัวประชาชน/ทะเบียนบ้าน จำนวน 1 แผ่น
3. สำเนา ใบแสดงวุฒิการศึกษา จำนวน 1 แผ่น
4. แบบฟอร์มตรวจร่ายกาย จำนวน 1 แผ่น

 

หมายเหตุ       

(1) รายละเอียดการจัดการเรียนการสอน สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ กลุ่มภารกิจด้านวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เบอร์โทรศัพท์หมายเลขติดต่อ 043 203 588 ต่อ 16
(2) คณะขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครและหรือกำหนดการได้ตามความเหมาะสม โดยจะประกาศแจ้งข้อมูลให้ทราบผ่านทางสื่อสารสนเทศของคณะต่อไป
(3) สื่อสารสนเทศของคณะและช่องทางติดต่อ มีดังต่อไปนี้

  1. Website : http://law.kku.ac.th
  2. Facebook : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น facebook.com/facultyoflawkku
  3. โทรศัพท์หมายเลขติดต่อ 043 203 588 ต่อ 16