รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2560 (โดยวิธีสอบตรง)

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2560
คุณสมบัติของผู้สมัคร ภาคบัณฑิต
(1) มีคุณสมบัติตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
(2) ต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี (ทุกสาขา) ที่ไม่ใช่สาขานิติศาสตร์ และต้องมีหลักฐานที่แสดงว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรี

ภาคบัณฑิตเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน - 10 มิถุนายน 2560
ตรวจสอบการสมัครสอบ

(สามารถใช้งานได้เมื่อสมัครเรียบร้อยแล้ว)

ตรวจสอบการสมัครสอบ

(สามารถใช้งานได้เมื่อสมัครเรียบร้อยแล้ว)
 

หมายเหตุ       

(1) รายละเอียดการจัดการเรียนการสอน สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ กลุ่มภารกิจด้านวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เบอร์โทรศัพท์หมายเลขติดต่อ 043 203 588 ต่อ 16
(2) คณะขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครและหรือกำหนดการได้ตามความเหมาะสม โดยจะประกาศแจ้งข้อมูลให้ทราบผ่านทางสื่อสารสนเทศของคณะต่อไป
(3) สื่อสารสนเทศของคณะและช่องทางติดต่อ มีดังต่อไปนี้

  1. Website : http://law.kku.ac.th
  2. Facebook : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น facebook.com/facultyoflawkku
  3. โทรศัพท์หมายเลขติดต่อ 043 203 588 ต่อ 16