ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

• ประกาศคณะนิติศาสตร์ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานหน่วยงานในกำกับ ตำแหน่งอาจารย์
• ประกาศคณะนิติศาสตร์ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานหน่วยงานในกำกับ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
• โปรแกรมคำนวนเกรด 2 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
• โปรแกรมคำนวนเกรด 1 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
• ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง แนวปฏิบัติการดำเนินการทางทะเบียนราษฎรของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น
• ขอเชิญเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาทักษะและศักยภาพของบุคลากรและนักศึกษา
• การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา หลักสูตร "คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา" รุ่นที่ 22
• ขอเชิญชวนสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนานักวิจัยใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2559
• ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและขอเชิญร่วมการประชุมชี้แจงกรอบวิจัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
• ขอประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติกรณีขอใช้สิทธิบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้าสำหรับนักศึกษาไปฝึกปฏิบัติงาน
• ประกาศฉบับที่ 16/2558 เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานหน่วยงานในกำกับในตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
• ประกาศฉบับที่ 1126/2558 เรื่องเปลี่ยนแปลงวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ (เชี่ยวชาญเฉพาะ) ปีการศึกษา 2558
• ขอเรียนเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษเรื่อง "The Role of Law in Developing the ASEAN Economic Community: The practice and the development to support the AEC"
• ขอให้นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ทุกชั้นปี ร่วมประเมินการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา ๒/๒๕๕๗
• คู่มือนักศึกษา ระบบประเมินการเรียนการสอนคณะนิติศาสตร์
• ประกาศสำนักงานงานคณะกรรมการแห่งชาติ เรื่อง การรับข้อเสนอโครงการการประเมินผลวิจัยของประเทศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
• กำหนดการ โครงการเตรียมความพร้อมก่อนสอบเข้านิติศาสตร์ มข.
• กำหนดการ โครงการติวสรุปเพื่อประมวลความรู้ก่อนสอบปลายภาค ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๗
• โครงการติวสรุปเพื่อประมวลความรู้ก่อนสอบปลายภาค ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๗ (ระบบสมัครออนไลน์)
• รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัตงานเป็นพนักงานหน่วยงานในกำกับ ในตำแหน่งอาจารย์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
• ขอมอบวารสารนิติสังคมศาสตร์ และขอเชิญชวนส่งบทความทางกฎหมายเพื่อตีพิมพิ์
• ประกาศคณะนิติศาสตร์ มข. จัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนสอบเข้านิติศาสตร์ มข. ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
• ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่๖๑๘/๒๕๕๘)เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขานิติศาสตร์ ที่มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ โดยวิธีพิเศษ (สอบตรง) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
• ขั้นตอนการสมัคร ใบสมัครสอบ ใบแจ้งยอดชำระเงิน และแบบตอบรับข้อตกลง คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี การจัดการศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) ที่มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ
• การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขานิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ โดยวิธีรับตรง (สอบตรง) ภาคปกติ
• ผลการคัดเลือกบุคคล (คนพิการ) เข้าปฏิบัติการเป็นพนักงานหน่วยงานในกำกับ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
• กำหนดการรับสมัครสอบเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยวิธีรับตรง ปีการศึกษา ๒๕๕๘
• ให้บุคลากรในสังกัดหน่วยงานท่านกรอกข้อมูลแบบแจ้งรายการเพื่อการหักลดหย่อนภาษี(ล.ย.)ประจำปีภาษี 2558 ผ่านเว็บไซต์กองคลัง http://finance.kku.ac.th/index.php
• รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคล(คนพิการ) ปฏิบัติงานเป็นพนักงานหน่วยงานในกำกับ ในตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
• ประกาศคณะนิติศาสตร์ เรื่องกำหนดวันส่งเอกสารและกำหนดวันจ่ายเงิน
• รายงานการเสวนา "การกล่าวอ้างสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรม กรณีที่ดินและป่าไม้"
• คู่มือการลงทะเบียนระบบประเมินการเรียนการสอนคณะนิติศาสตร์
• รับสมัครคัดเลือกบุคคล (คนพิการ) เข้าปฏิบัติการเป็นพนักงานหน่วยงานในกำกับ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
• กำหนดการ ฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรและแสดงความยินดีกับบัณฑิตคณะนิติศาสตร์ ระหว่างวันที่ 28 - 30 พฤศจิกายน 2557 ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
ดูทั้งหมด>>


                                                                                                                                                          อ่านข่าวเพิ่มเติม....


 
คำสั่ง/ประกาศ
e-Office
ติดตามเวลาปฎิบัติราชการ
ดาวน์โหลด
จรรยาบรรณ
สโมสรนักศึกษา
ผลงานนักศึกษา/ศิษย์เก่า
ศูนย์กฎหมายเพื่อสังคม
เกณฑ์การรับนักศึกษา
ระบบประเมินสมรรถนะ
ศิษย์เก่าคณะฯ
MOU
คลังข้อสอบ
รายงานการประชุม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักศึกษาและบัณฑิตคณะนิติศาสตร์
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
Knowledge Management


ประจำเดือนตุลาคม 2557


 
• ขอเชิญนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ (ภาคปกติ) ใช้สิทธิเลือกตั้งกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
• ประกาศ เรื่อง กำหนดการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา คณะนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
• ประกาศขยายระยะเวลาการเปิดระบบ e-Studentloan เฉพาะกองทุน กยศ. ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ เป็นครั้งสุดท้าย
• กำหนดการโครงการศึกษาโรงงานอุตสาหกรรมผลิตเกลือสินเธาว์ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม(ส่วนหนึ่งของการจัดการศึกษาในรายวิชา ๗๗๗๒๕๐ กฎหมายสิ่งแวดล้อม) วันอาทิตย์ที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๘
• ขอเชิญร่วมกิจกรรมค่ายพัฒนาผู้นำอาเซียน ครั้งที่ 2 โครงการ "ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำอาเซียน ครั้งที่ 2"
• หนังสือขอบคุณจากบ้านเติมเต็ม จ.ขอนแก่น ถึงนักศึกษาที่ได้บริจาคขนมและสื่อการเรียนการสอน แก่สถานฟื้นฟู-สมรรถภาพและเตรียมความพร้อมสำหรับบุคคลออทิสติก บ้านเติมเต็ม อ.เมือง จ.ขอนแก่น
• ระเบียบคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยกิจกรรมนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2557
• ประชาสัมพันธ์ การเสนอผลงานเข้ารับรางวัลเยาวชนดีเด่น ด้านคุณธรรมจริยธรรม ของสภาพัฒนาการเมือง ประจำปี 2557
• ขอเชิญนักศึกษา เข้าร่วมการประกวดสุนทรพจน์ ในหัวข้อ "สามัคคีนำทางสร้างสันติสุข"

 

• ประกาศคณะนิติศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
• ประกาศคณะนิติศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสอบคะแนนสอบประจำภาค
• แจ้งนักศึกษา ในรายวิชา 777 491 การปฏิบัติการทางกฎหมาย สอนโดย อ.ดุลยพิชัย มหาวิระ
• เค้าโครงการบรรยาย รายวิชา 777120 หลักกฎหมายมหาชน สอนโดย ดร.ประสาท
• แผนการสอน ดร.ประสาท วิชา 777120 หลักกฎหมายมหาชน
• แจ้งกำหนดการเรียนการสอนที่เปลี่ยนแปลงของอาจารย์พิเศษรายวิชา 777 310 กฎหมายว่าด้วยหุ้นส่วนและบริษัท
• แจ้งกำหนดการเรียนการสอนที่เปลี่ยนแปลงของอ.พิเศษ วิชา 777 211กฎหมายว่าด้วยหนี้ กลุ่ม 2 อ.ทองธาร และวิชา 777 220 กฎหมายอาญา 1 กลุ่ม 1 ศ.ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ
ดูทั้งหมด>>
• ทุนฝึกอบรมทรัพย์สินทางปัญญา ประจำปี 2558 (JPO/IPR 2015) ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
• รับสมัครทุน กพ.2558
• รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา ภาคต้น ประจำปีการศึกษา 2557
• สนง.กพ.รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2558
• ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาโตชิบา ครั้งที่ 26 ระดับอาชีวะฯ และปริญญาตรี
• รับสมัครนักศึกษาเข้ารับเงินช่วยเหลือทุนอาหารกลางวัน ประจำปีการศึกษา 2557
• ทุนการศึกษา มูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล
ดูทั้งหมด>>


• คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย (คปก.) กระทรวงยุติธรรม ศาลทรัพย์สินทางปัญญา
• ระบบบริหารการศึกษา ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลแรงงาน
• จรรยาบรรณ ศาลปกครอง ศาลล้มละลายกลาง
• MatraLaw.com ศาลฎีกา สภาทนายความ
รัฐสภา ศาลยุติธรรม เนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์