ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด..

ประกาศ ขยายระยะเวลาการรับสมัคร และเปลี่ยนแปลงกำหนดการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ (43-2557)
ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติเป็นพนักงานเป็นพนักงานหน่วยงานในกำกับ ในตำแหน่งอาจารย์ฯ (42-2557)  
ประกาศ เรื่องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานตามประกาศคณะนิติศาสตร์ มข. ฉบับที่ 39/2557 (41-2557)     
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี (40-2557)      
• รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานหน่วยงานในกำกับ ในตำแหน่งต่างๆ สังกัดคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (39-2557)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต สาขานิติศาสตร์ ภาคบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (1812-2557)
 
ดูทั้งหมด>>


 
คำสั่ง/ประกาศ
e-Office
ติดตามเวลาปฎิบัติราชการ
ดาวน์โหลด
จรรยาบรรณ
สโมสรนักศึกษา
ผลงานนักศึกษา/ศิษย์เก่า
ศูนย์กฎหมายเพื่อสังคม
เกณฑ์การรับนักศึกษา
ระบบประเมินสมรรถนะ
ศิษย์เก่าคณะฯ
MOU
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักศึกษาและบัณฑิตคณะนิติศาสตร์
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
Knowledge Management


ประจำเดือนสิงหาคม 2557


 
• ระเบียบคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยกิจกรรมนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2557
• ประชาสัมพันธ์ การเสนอผลงานเข้ารับรางวัลเยาวชนดีเด่น ด้านคุณธรรมจริยธรรม ของสภาพัฒนาการเมือง ประจำปี 2557
• ขอเชิญนักศึกษา เข้าร่วมการประกวดสุนทรพจน์ ในหัวข้อ "สามัคคีนำทางสร้างสันติสุข"
• การปรับอัตราค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา ที่อยู่ในความดูแลของ สนง.บริหารจัดการหอพักนักศึกษา

 

• แจ้งกำหนดการเรียนการสอนที่เปลี่ยนแปลงของอาจารย์พิเศษ รายวิชา 777 211 และ 777 322
• สรุปกำหนดการบรรยายรายวิชา 777 210 กฎหมายว่าด้วยทรัพย์ กลุ่ม 1-2
• แจ้งกำหนดการเรียนการสอนที่เปลี่ยนแปลงของอ.พิเศษ รายวิชา 777 220, 777 327
• แผนการสอนรายวิชา 777 441 วิชากฎหมายแข่งขันทางการค้า
• แผนการสอนรายวิชา 777 110 หลักกฎหมายเอกชน
 
ดูทั้งหมด>>
• ปฏิทินการรับสมัครและคัดเลือกนักศึกษาเข้ารับทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
• รับสมัครผู้ประสงค์รับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี (พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์)
• ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมสหกิจศึกษา ณ ต่างประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน
• รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล สำนักงาน ก.พ.
• ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมชี้แจงรายละเอียดข้อกำหนดและการปฏิบัติที่เกี่ยวกับการเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
ดูทั้งหมด>>


• คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย (คปก.) กระทรวงยุติธรรม ศาลทรัพย์สินทางปัญญา
• ระบบบริหารการศึกษา ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลแรงงาน
• จรรยาบรรณ ศาลปกครอง ศาลล้มละลายกลาง
• MatraLaw.com ศาลฎีกา สภาทนายความ
รัฐสภา ศาลยุติธรรม เนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์