ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด..

   • รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานหน่วยงานในกำกับ ในตำแหน่งต่างๆ สังกัดคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (39-2557)
   • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต สาขานิติศาสตร์ ภาคบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (1812-2557)
   • รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าปฏบัติงานเป็นพนักงานหน่วยงานในกำกับ ในตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (37-2557)
   • ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานหน่วยงานในกำกับ ในตำแหน่งต่าง ๆ สังกัดคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (37-2557)  
   • รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานหน่วยงานในกำกับ ตำแหน่งต่าง ๆ (33/2557)  
   • ประกาศ เปลี่ยนแปลงรายละเอียดการรับสมัครบุคคลเข้าบุคคลเข้าปฏิบัติงานตามประกาศคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 27.2557 (31/2557) 
   • ประกาศ สอบราคาซื้อพัสดุ (นบ.๑/๒๕๕๗)


 
คำสั่ง/ประกาศ
e-Office
ติดตามเวลาปฎิบัติราชการ
ดาวน์โหลด
จรรยาบรรณ
สโมสรนักศึกษา
ผลงานนักศึกษา/ศิษย์เก่า
ศูนย์กฎหมายเพื่อสังคม
เกณฑ์การรับนักศึกษา
ระบบประเมินสมรรถนะ
ศิษย์เก่าคณะฯ
MOU
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักศึกษาและบัณฑิตคณะนิติศาสตร์
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
Knowledge Management


ประจำเดือนกรกฎาคม2557


 
• รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานหน่วยงานในกำกับ ในตำแหน่งต่างๆ สังกัดคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (39-2557)
   • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต สาขานิติศาสตร์ ภาคบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (1812-2557)
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าปฏบัติงานเป็นพนักงานหน่วยงานในกำกับ ในตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (37-2557)
   • ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานหน่วยงานในกำกับ ในตำแหน่งต่าง ๆ สังกัดคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (36-2557)
ดูทั้งหมด>>
รายวิชา 777212 รายวิชากฎหมายว่าด้วยละเมิด จัดการงานนอกสั่ง และลาภมิควรได้
• แผนการสอนรายวิชา 777223 อาชญากรรมทางธุรกิจ
• แผนการสอนรายวิชา 777219 กฎหมายว่าด้วยตัวแทน นายหน้า
• แผนการสอนรายวิชา 777240 กฎหมายสถาบันการเงินและตลาดหลักทรัพย์
• แผนการสอนรายวิชา 777100 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
ดูทั้งหมด>>
• ปฏิทินการรับสมัครและคัดเลือกนักศึกษาเข้ารับทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
• รับสมัครผู้ประสงค์รับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี (พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์)
• ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมสหกิจศึกษา ณ ต่างประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน
• รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล สำนักงาน ก.พ.
• ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมชี้แจงรายละเอียดข้อกำหนดและการปฏิบัติที่เกี่ยวกับการเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
ดูทั้งหมด>>

• ระเบียบคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยกิจกรรมนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2557
• ประชาสัมพันธ์ การเสนอผลงานเข้ารับรางวัลเยาวชนดีเด่น ด้านคุณธรรมจริยธรรม ของสภาพัฒนาการเมือง ประจำปี 2557
• ขอเชิญนักศึกษา เข้าร่วมการประกวดสุนทรพจน์ ในหัวข้อ "สามัคคีนำทางสร้างสันติสุข"
• การปรับอัตราค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา ที่อยู่ในความดูแลของ สนง.บริหารจัดการหอพักนักศึกษา
• หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ และอัตราการจ่ายเงินช่วยเหลือกรณีนักศึกษาประสบเหตุ หรือประสบภัยต่าง ๆ

• คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย (คปก.) กระทรวงยุติธรรม ศาลทรัพย์สินทางปัญญา
• ระบบบริหารการศึกษา ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลแรงงาน
• จรรยาบรรณ ศาลปกครอง ศาลล้มละลายกลาง
• MatraLaw.com ศาลฎีกา สภาทนายความ
รัฐสภา ศาลยุติธรรม เนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์