ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด..

แบบประเมินการเรียนการสอนวิชา 777 420 กฎหมายปกครอง อ.กชพร กชพร มุสิกบุญเลิศ
ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานหน่วยงานในกำกับ ในตำแหน่งต่าง ๆ สังกัดคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประกาศ รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สัมภาษณ์) เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานหน่วยงานในกำกับ ในตำแหน่งต่าง ๆ
• ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธเข้ารับการคัดเลือก เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานหน่วยงานในกำกับในตำแหน่งต่าง ๆ สังกัดคณะนิติศาสตร์
  (44-2557)
ประกาศ ขยายระยะเวลาการรับสมัคร และเปลี่ยนแปลงกำหนดการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ (43-2557)
ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติเป็นพนักงานเป็นพนักงานหน่วยงานในกำกับ ในตำแหน่งอาจารย์ฯ (42-2557) 
ประกาศ เรื่องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานตามประกาศคณะนิติศาสตร์ มข. ฉบับที่ 39/2557 (41-2557)    
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี (40-2557)     
• รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานหน่วยงานในกำกับ ในตำแหน่งต่างๆ สังกัดคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (39-2557)
 
ดูทั้งหมด>>


 
คำสั่ง/ประกาศ
e-Office
ติดตามเวลาปฎิบัติราชการ
ดาวน์โหลด
จรรยาบรรณ
สโมสรนักศึกษา
ผลงานนักศึกษา/ศิษย์เก่า
ศูนย์กฎหมายเพื่อสังคม
เกณฑ์การรับนักศึกษา
ระบบประเมินสมรรถนะ
ศิษย์เก่าคณะฯ
MOU
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักศึกษาและบัณฑิตคณะนิติศาสตร์
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
Knowledge Management


ประจำเดือนกันยายน 2557


 
• ระเบียบคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยกิจกรรมนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2557
• ประชาสัมพันธ์ การเสนอผลงานเข้ารับรางวัลเยาวชนดีเด่น ด้านคุณธรรมจริยธรรม ของสภาพัฒนาการเมือง ประจำปี 2557
• ขอเชิญนักศึกษา เข้าร่วมการประกวดสุนทรพจน์ ในหัวข้อ "สามัคคีนำทางสร้างสันติสุข"
• การปรับอัตราค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา ที่อยู่ในความดูแลของ สนง.บริหารจัดการหอพักนักศึกษา

 

แจ้งกำหนดการเรียนการสอนที่เปลี่ยนแปลงของอ.พิเศษ รายวิชา 777 213 เอกเทศสัญญา 1 และ 777 320 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1
ประกาศแจ้งการเข้าชั้นเรียน รายวิชา 777110 หลักกฎหมายเอกชน
ประกาศแจ้งการเข้าชั้นเรียน รายวิชา 777120 หลักกฎหมายมหาชน
ประกาศแจ้งการเข้าชั้นเรียน รายวิชา 777210 กฎหมายว่าด้วยทรัพย์
ประกาศแจ้งการเข้าชั้นเรียน รายวิชา 777211 กฎหมายว่าด้วยหนี้
 
ดูทั้งหมด>>
• การรับสมัครเพื่อสอบแข่งขันรับทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมาย
• รายชื่อนักศึกษาสมัครขอรับทุนการศึกษาภาคต้น ประจำปี ๒๕๕๗ ให้เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาคัดเลือกฯ
• ปฏิทินการรับสมัครและคัดเลือกนักศึกษาเข้ารับทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
• รับสมัครผู้ประสงค์รับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี (พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์)
• ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมสหกิจศึกษา ณ ต่างประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน
ดูทั้งหมด>>


• คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย (คปก.) กระทรวงยุติธรรม ศาลทรัพย์สินทางปัญญา
• ระบบบริหารการศึกษา ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลแรงงาน
• จรรยาบรรณ ศาลปกครอง ศาลล้มละลายกลาง
• MatraLaw.com ศาลฎีกา สภาทนายความ
รัฐสภา ศาลยุติธรรม เนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์