ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

รายชื่อน.ศ. ที่เข้าร่วมโครงการเสริมทักษะการใช้ภาษาไทย เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการศึกษาวิชากฎหมาย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
กำหนดการ โครงการเสริมทักษะการใช้ภาษาไทย เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการศึกษาวิชากฎหมาย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
ประกาศ เรื่องการปรับการบริหารจัดการองค์กรภายใต้โครงสร้างและการบริหารสำนักงานคณบดี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
แบบประเมินการเรียนการสอนวิชา 777 420 กฎหมายปกครอง อ.กชพร กชพร มุสิกบุญเลิศ
ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานหน่วยงานในกำกับ ในตำแหน่งต่าง ๆ สังกัดคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประกาศ รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สัมภาษณ์) เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานหน่วยงานในกำกับ ในตำแหน่งต่าง ๆ
• ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธเข้ารับการคัดเลือก เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานหน่วยงานในกำกับในตำแหน่งต่าง ๆ สังกัดคณะนิติศาสตร์
  (44-2557)
 
ดูทั้งหมด>>


 
คำสั่ง/ประกาศ
e-Office
ติดตามเวลาปฎิบัติราชการ
ดาวน์โหลด
จรรยาบรรณ
สโมสรนักศึกษา
ผลงานนักศึกษา/ศิษย์เก่า
ศูนย์กฎหมายเพื่อสังคม
เกณฑ์การรับนักศึกษา
ระบบประเมินสมรรถนะ
ศิษย์เก่าคณะฯ
MOU
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักศึกษาและบัณฑิตคณะนิติศาสตร์
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
Knowledge Management


ประจำเดือนกันยายน 2557


 
• หนังสือขอบคุณจากบ้านเติมเต็ม จ.ขอนแก่น ถึงนักศึกษาที่ได้บริจาคขนมและสื่อการเรียนการสอน แก่สถานฟื้นฟู-สมรรถภาพและเตรียมความพร้อมสำหรับบุคคลออทิสติก บ้านเติมเต็ม อ.เมือง จ.ขอนแก่น
• ระเบียบคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยกิจกรรมนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2557
• ประชาสัมพันธ์ การเสนอผลงานเข้ารับรางวัลเยาวชนดีเด่น ด้านคุณธรรมจริยธรรม ของสภาพัฒนาการเมือง ประจำปี 2557
• ขอเชิญนักศึกษา เข้าร่วมการประกวดสุนทรพจน์ ในหัวข้อ "สามัคคีนำทางสร้างสันติสุข"

 

• แจ้งกำหนดการเรียนการสอนที่เปลี่ยนแปลงของอ.พิเศษ วิชา ๗๗๗ ๒๑๑ กฎหมายว่าด้วยหนี้ กลุ่ม ๒ อ.ทองธาร และวิชา ๗๗๗ ๒๒๐ กฎหมายอาญา ๑ กลุ่ม ๑ ศ.ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ
• แจ้งกำหนดการเข้าพบและให้คำปรึกษาของคณาจารย์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
• แจ้งกำหนดการเรียนการสอนที่เปลี่ยนแปลงของอ.พิเศษ รายวิชา 777 213 เอกเทศสัญญา 1 และ 777 320 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1
• ประกาศแจ้งการเข้าชั้นเรียน รายวิชา 777110 หลักกฎหมายเอกชน
ดูทั้งหมด>>
• รับสมัครนักศึกษาเข้ารับเงินช่วยเหลือทุนอาหารกลางวัน ประจำปีการศึกษา 2557
• ทุนการศึกษา มูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล
• สรุปจำนวนผู้ที่ได้รับการประกาศรายชื่อให้เป็นผู้มีสิทธิกู้ยืม กยศ. และ กรอ. ประจำปีการศึกษา 2557
• รายชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยืม กยศ.2557
• การรับสมัครเพื่อสอบแข่งขันรับทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมาย
• รายชื่อนักศึกษาสมัครขอรับทุนการศึกษาภาคต้น ประจำปี ๒๕๕๗ ให้เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาคัดเลือกฯ
ดูทั้งหมด>>


• คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย (คปก.) กระทรวงยุติธรรม ศาลทรัพย์สินทางปัญญา
• ระบบบริหารการศึกษา ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลแรงงาน
• จรรยาบรรณ ศาลปกครอง ศาลล้มละลายกลาง
• MatraLaw.com ศาลฎีกา สภาทนายความ
รัฐสภา ศาลยุติธรรม เนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์