ประชาสัมพันธ์งานรับเข้านักศึกษาใหม่..

   - แบบฟอร์มตรวจร่างกายสำหรับสอบสัมภาษณ์ Admission 57<<คลิกที่นี่>>   
  - คำถามที่พบบ่อย..นักศึกษาเข้าใหม่ <<คลิกที่นี่>>
  - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ (รับตรง) <<คลิกที่นี่>>

   • รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานหน่วยงานในกำกับ ตำแหน่งอาจารย์
   • รายชื่อผู้สอบข้อเขียน และมีสิทธิ์เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สัมภาษณ์) เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานหน่วยงานในกำกับ
      สังกัดคณะนิติศาสตร์ 3 อัตรา (25/2557)

   • รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานหน่วยงานในกำกับสังกัดคณะนิติศาสตร์ 3อัตรา (24/2557)
   • รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานหน่วยงานในกำกับสังกัดคณะนิติศาสตร์ 3อัตรา (22/2557) ถึง 31 พ.ค. 57

 
คำสั่ง/ประกาศ
e-Office
ติดตามเวลาปฎิบัติราชการ
ดาวน์โหลด
จรรยาบรรณ
สโมสรนักศึกษา
ผลงานนักศึกษา/ศิษย์เก่า
ศูนย์กฎหมายเพื่อสังคม
เกณฑ์การรับนักศึกษา
ระบบประเมินสมรรถนะ
ศิษย์เก่าคณะฯ
MOU
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักศึกษาและบัณฑิตคณะนิติศาสตร์
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
Knowledge Management


ประจำเดือนมิถุนายน 2557


 
• รายชื่อผู้มิสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานหน่วยงานในกำกับสังกัดคณะนิติศาสตร์ 3อัตรา (22/2557)
• รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขานิติศาสตร์ ภาคบัณฑิต ปีการศึกษา 2557 (รอบที่1)
• รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานหน่วยงานในกำกับสังกัดคณะนิติศาสตร์ 3อัตรา (22/2557)
• ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์(มข.286/2557)
• ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานหน่วยงานในกำกับ ตำแหน่งอาจารย์(9/2557)
• รายชื่อผู้มิสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์
ดูทั้งหมด>>
• เปลี่ยนแปลงกำหนดการบรรยาย รายวิชา 777430 และ วิชา 777491
• ตารางสอน ภาคการศึกษาฤดูร้อน/2556 (ช่วงที่ 2)
• สรุปกำหนดการบรรยาย รายวิชา 777411 พระธรรมนูญศาลยุติธรรม กลุ่ม 1
• ปฏิทินการศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ ประจำภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2556 (ภาคปกติ)
• ตารางสอน ภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2556
• กำหนดการโครงการอบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่สหกิจศึกษาอาเซียน ประจำปีการศึกษา 2556
ดูทั้งหมด>>
• รับสมัครผู้ประสงค์รับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี (พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์)
• ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมสหกิจศึกษา ณ ต่างประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน
• รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล สำนักงาน ก.พ.
• ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมชี้แจงรายละเอียดข้อกำหนดและการปฏิบัติที่เกี่ยวกับการเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
• ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง กรอ. และ กยศ.
• ประกาศจาก กยศ. ถึงผู้ที่ประสงค์จะกู้ยืม
• ทุน มข. ระดับปริญญาตรี
ดูทั้งหมด>>

• ระเบียบคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยกิจกรรมนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2557
• ประชาสัมพันธ์ การเสนอผลงานเข้ารับรางวัลเยาวชนดีเด่น ด้านคุณธรรมจริยธรรม ของสภาพัฒนาการเมือง ประจำปี 2557
• ขอเชิญนักศึกษา เข้าร่วมการประกวดสุนทรพจน์ ในหัวข้อ "สามัคคีนำทางสร้างสันติสุข"
• การปรับอัตราค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา ที่อยู่ในความดูแลของ สนง.บริหารจัดการหอพักนักศึกษา
• หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ และอัตราการจ่ายเงินช่วยเหลือกรณีนักศึกษาประสบเหตุ หรือประสบภัยต่าง ๆ

• คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย (คปก.) กระทรวงยุติธรรม ศาลทรัพย์สินทางปัญญา
• ระบบบริหารการศึกษา ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลแรงงาน
• จรรยาบรรณ ศาลปกครอง ศาลล้มละลายกลาง
• MatraLaw.com ศาลฎีกา สภาทนายความ
รัฐสภา ศาลยุติธรรม เนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์