ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

• กำหนดการ ฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรและแสดงความยินดีกับบัณฑิตคณะนิติศาสตร์ ระหว่างวันที่ 28 - 30 พฤศจิกายน 2557 ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
• ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดและดูแลสวน บริเวณพื้นที่คณะนิติศาสตร์
• ประชาสัมพันธ์ การโอนย้ายสิทธิการรักษาพยาบาลสำหรับญาติสายตรงของพนักงานมหาวิทยาลัย
• แจ้งยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1144/2552) และให้ถือเอา ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ..อ้างอิงประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่นฉบับที่ 2640/2557
• คู่มือสำหรับนักศึกษา แบบประเมินการเรียนการสอนคณะนิติศาสตร์
 
ดูทั้งหมด>>


                                                                                                                                                          อ่านข่าวเพิ่มเติม....


 
คำสั่ง/ประกาศ
e-Office
ติดตามเวลาปฎิบัติราชการ
ดาวน์โหลด
จรรยาบรรณ
สโมสรนักศึกษา
ผลงานนักศึกษา/ศิษย์เก่า
ศูนย์กฎหมายเพื่อสังคม
เกณฑ์การรับนักศึกษา
ระบบประเมินสมรรถนะ
ศิษย์เก่าคณะฯ
MOU
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักศึกษาและบัณฑิตคณะนิติศาสตร์
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
Knowledge Management


ประจำเดือนกันยายน 2557


 
• หนังสือขอบคุณจากบ้านเติมเต็ม จ.ขอนแก่น ถึงนักศึกษาที่ได้บริจาคขนมและสื่อการเรียนการสอน แก่สถานฟื้นฟู-สมรรถภาพและเตรียมความพร้อมสำหรับบุคคลออทิสติก บ้านเติมเต็ม อ.เมือง จ.ขอนแก่น
• ระเบียบคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยกิจกรรมนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2557
• ประชาสัมพันธ์ การเสนอผลงานเข้ารับรางวัลเยาวชนดีเด่น ด้านคุณธรรมจริยธรรม ของสภาพัฒนาการเมือง ประจำปี 2557
• ขอเชิญนักศึกษา เข้าร่วมการประกวดสุนทรพจน์ ในหัวข้อ "สามัคคีนำทางสร้างสันติสุข"

 

• แจ้งนักศึกษา ในรายวิชา 777 491 การปฏิบัติการทางกฎหมาย สอนโดย อ.ดุลยพิชัย มหาวิระ
• เค้าโครงการบรรยาย รายวิชา 777120 หลักกฎหมายมหาชน สอนโดย ดร.ประสาท
• แผนการสอน ดร.ประสาท วิชา 777120 หลักกฎหมายมหาชน
• แจ้งกำหนดการเรียนการสอนที่เปลี่ยนแปลงของอาจารย์พิเศษรายวิชา 777 310 กฎหมายว่าด้วยหุ้นส่วนและบริษัท
• แจ้งกำหนดการเรียนการสอนที่เปลี่ยนแปลงของอ.พิเศษ วิชา 777 211กฎหมายว่าด้วยหนี้ กลุ่ม 2 อ.ทองธาร และวิชา 777 220 กฎหมายอาญา 1 กลุ่ม 1 ศ.ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ
ดูทั้งหมด>>
• รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา ภาคต้น ประจำปีการศึกษา 2557
• สนง.กพ.รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2558
• ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาโตชิบา ครั้งที่ 26 ระดับอาชีวะฯ และปริญญาตรี
• รับสมัครนักศึกษาเข้ารับเงินช่วยเหลือทุนอาหารกลางวัน ประจำปีการศึกษา 2557
• ทุนการศึกษา มูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล
• สรุปจำนวนผู้ที่ได้รับการประกาศรายชื่อให้เป็นผู้มีสิทธิกู้ยืม กยศ. และ กรอ. ประจำปีการศึกษา 2557
ดูทั้งหมด>>


• คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย (คปก.) กระทรวงยุติธรรม ศาลทรัพย์สินทางปัญญา
• ระบบบริหารการศึกษา ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลแรงงาน
• จรรยาบรรณ ศาลปกครอง ศาลล้มละลายกลาง
• MatraLaw.com ศาลฎีกา สภาทนายความ
รัฐสภา ศาลยุติธรรม เนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์